Algemene voorwaarden

Algemeen:
Waar hierna van VERKOPER wordt gesproken, dan wordt bedoeld IMHOTEC BV in welke hoedanigheid dan ook. Wanneer hierna wordt gesproken van KOPER dan wordt hiermee bedoeld de koper, afnemer of opdrachtgever in het algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de verkoper, waarbij de verkoper zich verplicht zaken en diensten te leveren.
Eventuele inkoop en andere voorwaarden, waarvan koper zich bedient, verbinden de verkoper niet, dan indien en voor zover deze door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Overeenkomt:
Offertes, prijsopgave en overige mededelingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend.
Overeenkomsten met koper komen alleen tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper.
Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend de bevestiging van de verkoper bindend.
Verkoper is bevoegd, indien na zijn redelijk oordeel de financiële toestand van de koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheid te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Alle aanvullingen, wijzigingen en andere afspraken inzake de overeenkomst gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Indien tengevolge van overmacht van verkoper redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij zijn leveringsplicht  nakomt, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht is onder ander begrepen: stakingen, bedrijfsonderbrekingen van welke aard dan ook, vertraagde of te late levering van toeleveranciers, transportproblemen, import en exportbeperkingen.
Levertijd:
Elke vermelde leveringstermijn van goederen en/of diensten geldt ter informatie, onverminderd het bepaalde onder Overeenkomst en ook buiten het geval van overmacht, geeft overschrijding van voorgenoemde levertijd koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet en grove schuld van verkoper bewijst.
Garantie, reclame en aansprakelijkheid:
Koper, dient dadelijk na levering te controleren of het geleverde afwijkt van hetgeen besteld is.
Eventuele reclames moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend uiterlijk 8 dagen na leveringsdatum.
Verkoper garandeert de afnemer de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende een periode van 6 maanden na de  levering ervan. In ieder geval van gebrekkige levering zal verkoper overgaan tot eventuele nieuwe levering van de gebrekkige goederen, ofwel tot creditering van de corresponderende factuur van de afnemer.
Alle andere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Het is in elk geval aan de koper om de gebrekkigheid van de door verkoper afgeleverde goederen te bewijzen.
Geen enkele klacht geeft de koper het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.
Zaken welke retour worden genomen  dienen zich in de oorspronkelijke verpakking te bevinden.
Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd of ervoor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken doen gebruiken of gebruikt.
Verkoper behoudt zich het recht voor om aan koper crediteringskosten door te mogen belasten.
Vervoer:
Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname van de koper gereed staan en verkoper dit aan koper heeft mede gedeeld, is koper verplicht tot afname hiervan. Niet nakoming hiervan geeft verkoper het recht de zaken voor risico van koper op te slaan en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd omdat nog niet werk geleverd.
Vanaf het moment van transport gaat het volledige risico en de kosten hiervan over op de koper.
Verkoper behoudt zich het recht voor, na mededeling vooraf door verkoper om voor opdrachten voor levering van zaken vrachtkosten en eventuele administratieve kosten in rekening te mogen brengen.
Het vervoermiddel is ter keuze aan verkoper.
Betaling:
Elke betaling moet geschieden binnen veertien dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening van verkoper. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn blijven zij uitsluitend eigendom van verkoper. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. Elke te late betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 10% van het op dat moment openstaande factuurbedrag.
Indien koper beslist tot annulering van de order, voordat verkoper is overgegaan tot levering is verkoper gerechtigd om een schadevergoeding van 22% van de orderbevestiging door te berekenen aan koper.
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is verkoper in geval van niet betaling op een enkele vervaldag of niet naleving van elke overeenkomst op te schorten , ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post geleverde goederen welke door koper nog niet zijn betaald binnen 24 uur retour te zenden aan verkoper. Indien de koper niet binnen deze termijn de goederen retour heeft gezonden is verkoper gerechtigd de goederen te mogen terugnemen op welke plaats dan ook, zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.
Eigendomsvoorbehoud:
Alle zaken en goederen welke geleverd zijn aan koper blijven eigendom van verkoper zolang niet aan de betaling is voldaan.
Tot dat tijdstip is koper verplicht de goederen te bewaren als verkopers eigendom.
Geschillen en geldigheid voorwaarden:
Voor alle overeenkomsten met verkoper geldt het Nederlands recht. Voor zover deze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij geschillen steeds beslissend. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.